Bus 62 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 62?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Yên Nghĩa - Car-park Thường Tín
Time: 5h00-21h00
10 - 15 mins/trip

Car-park Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Tô Hiệu (Hà Đông) - Bridge Đen - Phùng Hưng (Hà Đông) - Đường Bridge Bươu - Đường 70 - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi - Quốc Lộ 1 - Liên Ninh - Quán Gánh - Car-park Thường Tín
Car-park Thường Tín - Quốc lộ 1 - Quán Gánh - Liên Ninh - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Đường 70 - Đường Bridge Bươu - Phùng Hưng (Hà Đông) - Bridge Đen - Tô Hiệu (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc lộ 6 - Car-park Yên Nghĩa

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website