halong bay tour
0 votes
in Travel, Place by

What is the roadmap of Hanoi Bus 204?

1 Answer

0 votes
by

Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh)
Time: 5h00-20h00
15 mins/trip
Giá vé lượt:
- half trip: 6.000đ
- full trip: 10.000đ/KH/lượt


BX Lương Yên - Nguyễn Khoái (dốc Minh Khai)- Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Bridge Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 5 - Ngã 4 Phú Thị - Đường 181 - Phố Sủi - Keo - Kim Sơn - Chùa Keo - Phố Toàn Thắng(KCN Hapro) - Đức Hiệp - Xuân Lâm - Hà Mãn - Chùa Dâu - Thanh Hoài (Thanh Khương) - Tám Á(Gia Đông) - Phố Khám(Gia Đông) - Thị trấn Hồ(Thuận Thành).


Thị trấn Hồ(Thuận Thành) - Phố Khám(Gia Đông) - Tam Á(Gia Đông) - Thanh Hoài(Thanh Khương) - Chùa Dâu - Hà Mãn - Xuân Lâm - Đức Hiệp - Phố Toàn Thắng(KCN Hapro) - Chùa Keo - Kim Sơn - Keo - Phố Sủi - Đường 181 - Ngã 4 Phú Thị - Quốc Lộ 5 - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Bridge Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - BX Lương Yên.

You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
...