Bus 79 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 79?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Sơn Tây- Đá Chông
Time: 5h30-17h30
30 mins/trip
- full trip: 10.000đ
- half trip: 5.000đ


Car-park Sơn Tây - quay đầu tại ngã ba Nghệ - Chùa Thông - Đường 414 (Xuân Khanh, Tản Lĩnh, Đá Chông - Đường 414 - Đá Chông


Đá Chông - Đường 414 - (Đá Chông, Tản Lĩnh, Xuân Khanh) - Chùa Thông - Car-park Sơn Tây

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website