Bus 63 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 63?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

công nghiệp Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh Mê Linh
Time: 5h00-21h00
20 - 30 mins/trip


KCN Bắc Thăng Long - Đại Mạch - Yên Nhân - Quốc lộ 23B - Trần Nguyên Hãn - Quốc lộ 2 - Đạm Nội - Bạch Trữ - Tự Lập - Liên Mạc - Tiến Thịnh (Mê Linh)


Tiến Thịnh (Mê Linh) - Liên Mạc - Tự Lập - Bạch Trữ - Đạm Nội - Quốc lộ 2 - Trần Nguyên Hãn - Quốc Lộ 23B - Yên Nhân - Đại Mạch- KCN Bắc Thăng Long

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website