Bus 61 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 61?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Hà (Đông Anh) - Mê Linh (BV Đa Khoa)
15 mins/trip

Bãi Đỗ xe Vân Hà - KĐT Liên Hà - Việt Hùng - Cao Lỗ - Vân Trì - Cầu vượt Vân Trì - Quốc lộ 23 - Tiền Phong - Mê Linh (BVĐK Mê Linh)
Mê Linh (BVĐK Mê Linh) - Tiền Phong - Quốc lộ 23 - cầu vượt Vân Trì - Vân Trì - Cao Lỗ - Việt Hùng - KĐT Liên Hà - Bãi đỗ xe Liên Hà.

answered by
DesignsShirt
Design your Own Team Apparel