Bus 60 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 60?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Viên Nghĩa Đô - Car-park Nước Ngầm
15 mins/trip

BĐX Nam Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng – Hoàng Đạo Thuý – Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - Bridge Dậu - Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng - đường Ngọc Hồi – quay đầu tại NMBiến thế ABB - Ngọc Hồi – BX Nước Ngầm
BX Nước ngầm - Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ - Bridge Dậu – Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi – quay đầu tại đối diện ngõ 241 Nguyễn Trãi - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân – Lê văn Lương – Hoàng Đạo Thuý - Trần Duy Hưng – Quay đầu tại 92 Trần Duy Hưng - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - BĐX Nam Thăng Long

answered by
You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
Từ điển Từ đồng nghĩa tiếng Anh
Học thành ngữ Tiếng Anh