halong bay cruise

Bus 55 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 55?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Biên - Bưởi - Bridge Giấy
Time: 5h05-22h00
11 - 20 mins/trip


BX Lương Yên - Nguyễn Khoái - quay đầu tại dốc Minh Khai - Nguyễn Khoái -Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - Lạc Long Quân - Bưởi - Điểm trung chuyển Bridge Giấy - Bridge Giấy (đường trên) - Bridge Giấy (đường dưới) - Bãi đỗ xe Bridge Giấy


Bãi đỗ xe Bridge Giấy - Điểm trung chuyển xe buýt Bridge Giấy - Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn khoái - Bx Lương Yên.

answered by
You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
Từ điển Từ đồng nghĩa tiếng Anh
Học thành ngữ Tiếng Anh