Bus 47B Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 47B?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Biên - Kim Lan
Time: 5h14-20h10
10-15 mins/trip


Long Biên (Điểm trung chuyển Long Biên) - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Bridge Chương Dương - Đê Long Biên Xuân Quan - Bồ Đề - Tư Đình - Cự Khối - Đông Dư - qua ngã ba đi Bát Tràng - đường liên xã Kim Lan, Văn Đức - Bãi đỗ xe Kim Lan (cạnh nhà văn hóa thông Hồng Long, Kim Lan, Gia Lâm)


Bát Tràng (cách cổng Market Gốm Bát Tràng Bãi đỗ xe Kim Lan (cạnh nhà văn hóa thông Hồng Long, Kim Lan, Gia Lâm) - đường liên xã Kim Lan, Văn Đức - qua ngã ba đi Bát Tràng - Đông Dư - Cự Khối - Tư Đình - Bồ Đề - Đường Long Biên Xuân Quan - Bridge Chương Dương - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Quay đầu tại 92 Yên Phụ - Yên Phụ - Long Biên (Điểm trung chuyển Long Biên)

answered by
DesignsShirt
Design your Own Team Apparel