Bus 20A Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 20A?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Bridge Giấy - Phùng
Time: 5h00-21h00
20 mins/trip


Bãi đỗ xe Bridge Giấy - Điểm trung chuyển Bridge Giấy - Bridge Giấy - Xuân Thuỷ - Hồ Tùng Mậu - Diễn - Nhổn - Quốc lộ 32 - Trôi - Phùng (Car-park Đan Phượng).


Phùng (Car-park Đan Phượng) - Quốc Lộ 32 - Quay đầu tại ngã 3 tượng đài Phụ nữ 3 đảm đang - Quốc lộ 32 - Trôi - Nhổn - Diễn - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thuỷ - Bridge Giấy - Điểm trung chuyển Bridge Giấy - Bridge Giấy (đường trên) - Bridge Giấy (đường dưới) - Bãi đỗ xe Bridge Giấy

answered by
DesignsShirt
Design your Own Team Apparel