Bus 15 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 15?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Gia Lâm - Phố Nỉ
Time: 5h00-19h30
10 -20 mins/trip


BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Bridge Đuống - Quốc Lộ 3 - Dốc Vân - Cổ Loa - Đông Anh - Nguyên Khê - Phủ Lỗ - Đa Phúc - Phố Nỉ (Shopping Center Bình An Plaza).


Phố Nỉ (Shopping Center Bình An Plaza) - Đa Phúc - Phủ Lỗ - Nguyên Khê - Đông Anh - Cổ Loa - Dốc Vân - Quốc lộ 3 - Bridge Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Khảm - BX Gia Lâm

answered by
Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel