Where is the Tran Nguyen Han statue in Saigon now?

0 votes
Where’s the Tran Nguyen Han statue in Saigon now?
asked in Culture, Living by
edited by

1 Answer

0 votes
Best answer

The city government in Saigon had removed Trần Nguyên Hãn’s statue in 2014,for building up metro station in District 1,and resettled in Phú Lâm park(District 6) but it does not resettle yet since 2014,no information about where’s Trần Nguyên Hãn’s statue.

About the comment by artist Uyên Huy:

“Trước đây, tượng Trần Nguyên Hãn ở trước chợ Bến Thành được đưa về công viên Phú Lâm (Q.6), tượng Quách Thị Trang đưa về công viên Bách Tùng Diệp. Nhưng đưa về đó bao lâu, hướng xử lý thế nào thì chưa thấy thông tin gì.”

Translated:

““Previously, the statue of Trần Nguyên Hãn in front of Bến Thành market was brought to Phú Lâm park (District 6), the statue of Quách Thị Trang was brought to Bách Tùng Diệp park. But how long has it been taken there, how to handle it, no information has been found."

answered by
selected by
DesignsShirt
Design your Own Team Apparel