Bus 53 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 53?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Quốc Việt - Đông Anh
Time: 5h00-20h02
12 - 20 mins/trip


Điểm đỗ xe buýt Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng - Bridge Thăng Long - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Thôn Phương Trạch - Thôn Vân Nội - Thôn Vân Trì - Bridge tránh Vân Trì - Quốc lộ 23B - Đường Cao Lỗ - Market Tó - Ngã 3 xay xát Đông Quan


Ngã 3 xay xát Đông Quan - Market Tó - Đường Cao Lỗ - Quốc lộ 23B - Ngã 3 Vân Trì - Bridge tránh Vân Trì - Thôn Vân Trì - Thôn Vân Nội - Ngã 4 thôn Phương Trạch - đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - Bridge Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Quảng trường BĐX Nam Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Điểm đỗ xe buýt Hoàng Quốc Việt

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website