Order food in restaurant - Learning Vietnamese

0 votes

Mời các bạn học chủ đề ở nhà hàng. Trong bài học này chúng ta sẽ học cách gọi món khi đi ăn ở nhà hàng Việt Nam.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website