Chủ đề: Ở nhà hàng - Learning Vietnamese

0 votes

Mời các bạn học bài tiếng Việt theo chủ đề: Ở nhà hàng. Trong bài học này chúng ta sẽ học một số món ăn của Việt Nam và một số từ chỉ vị trí


Nghe nội dung chi tiết tại đây:
asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Meet Talk Ask all about Vietnam

Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website