tính từ so sánh và thời quá khứ động từ - Learning Vietnamese

0 votes

Bài ôn tập: Cách sử dụng tính từ so sánh và cấu trúc câu "đã", "rồi"

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Meet Talk Ask all about Vietnam

Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website