hỏi giá trong mua bán - Learning Vietnamese

0 votes
Mời các bạn cùng học Chương trình Quê Việt với mẫu hỏi giá trong mua bán và ôn tập những mẫu hỏi đã học trong bài 3. Ask price, abate a price, price bargain in Vietnamese.
asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel