Smallest, Largest - Learning Vietnamese

0 votes

Lớn nhất và nhỏ nhất

Ảnh minh họa của NASA so sánh kích thước của hành tinh "tí hon" ngoài Hệ mặt trời được gọi là Kepler 37b và các hành tinh khác trong Hệ mặt trời.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Meet Talk Ask all about Vietnam

Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website