hỏi và trả lời về tháng và mùa cùng cách sử dụng mẫu câu hỏi "đã", "chưa" - Learning Vietnamese

0 votes

Bài ôn tập cách hỏi và trả lời về tháng và mùa cùng cách sử dụng mẫu câu hỏi "đã", "chưa"


Nghe nội dung chi tiết tại đây:

asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Meet Talk Ask all about Vietnam

Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website