hỏi kết thúc bằng cụm từ được không (phần tiếp theo) - Learning Vietnamese

0 votes

Bài học tiếng Việt vui, với cách sử dụng câu hỏi kết thúc bằng cụm từ "được không"

Nghe nội dung bài học tại đây:

asked in Education by

Please log in or register to answer this question.

Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel